این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Executive Staff
.: Executive Staff

Scientific Staff Members:


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Executive Staff Members:

  Education Level  Education    University
Arezoo Abedi Ph.D. Geology   Shahrood University of Technology
Ahmad Vaezian Ph.D. Mining Exploration    Shahrood University of Technology
Mehrdad Soleimani Ph.D. Mining Exploration    Shahrood University of Technology
Mohammad Ataei Ph.D. Mining Exploitation    Shahrood University of Technology
Mahnaz Abedini Ph.D. Student Mining Exploration    Shahrood University of Technology
Hamid Amani B.Sc. Student Mining Engineering    Shahrood University of Technology
Razie Norozi Ph.D. Student Mining Exploitation    Shahrood University of Technology
Zeinab Safar Nezhad M.Sc. Student Mining Exploration    Shahrood University of Technology
Mohammad Tabatabaei B.Sc. Student Mining Engineering    Shahrood University of Technology
Hasan Talezari M.Sc. Student Mining Exploration    Shahrood University of Technology
Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us