این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

  • اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته علمی دانشگاه
دکتر آرزو عابدی (دبیر علمی همایش) صنعتی شاهرود
دکتر احمد واعظیان صنعتی شاهرود
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی صنعتی شاهرود
دکتر منصور ضیائی صنعتی شاهرود
دکتر مهرداد سلیمانی صنعتی شاهرود
دکتر اصغر عزیزی صنعتی شاهرود
دکتر محمد عطائی صنعتی شاهرود
 دکتر مهدی رضائی کهخایی صنعتی شاهرود
دکتر مریم شیبی صنعتی شاهرود
دکتر فردین موسیوند صنعتی شاهرود
دکتر نادر تقی‎پور دامغان
 دکتر فرهاد آلیانی  همدان
 دکتر علی اصغر سپاهی گرو  همدان
 دکتر محمد‎علی مکی‎زاده  اصفهان
 دکتر میر‎صالح محمدی  تهران
 دکتر سیدضیاء‎الدین شفاهی تهران
 دکتر سهیلا اصلانی تهران
 دکتر منصور قربانی  شهید بهشتی
 دکتر فریبرز مسعودی  شهید بهشتی
 دکتر اردشیر هزار‎خانی  صنعتی امیرکبیر
 دکتر بیژن اعتمادی  شیراز
 دکتر مرتضی رزم‎آرا  فردوسی مشهد
 دکتر سید مسعود همام  فردوسی مشهد
 دکتر زهرا مختاری  نیشابور
 دکتر هوشنگ اسدی هارونی  صنعتی اصفهان
 دکتر میر‎علی اصغر مختاری  زنجان
 دکتر محمد لطف ‎الله همدانی  شرکت زمین فلزات آزمایش
 دکتر رحیم مجیدی
 نویسنده کتاب «اطلس جامع گوهر‎شناسی»
 مهندس مازیار نظری  آزاد آشتیان
 دکتر حدیث صادقی  موسسه گوهرشناسی کیپا - دانشگاه خوارزمی
 دکتر ریحانه احمدی روحانی  سازمان زمین‎شناسی مشهد
 مهندس محمد‎جواد پیش بین  موسسه گوهرشناسی آسیا‎شرق - مشهد

  • اعضای کمیته اجرائی

اعضای کمیته اجرایی میزان تحصیلات رشته تحصیلی سمت در همایش دانشگاه
آرزو عابدی دکتری زمین‎شناسی دبیر علمی همایش صنعتی شاهرود
احمد واعظیان دکتری اکتشاف معدن دبیر اجرائی همایش صنعتی شاهرود
مهرداد سلیمانی دکتری اکتشاف معدن عضو کمیته اجرایی صنعتی شاهرود
محمد عطایی دکتری استخراج معدن عضو کمیته اجرایی
(رئیس دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک)
صنعتی شاهرود
مهناز عابدینی دانشجوی دکتری اکتشاف معدن مسئول سایت و ثبت‎نام صنعتی شاهرود
حمید امانی دانشجوی کارشناسی معدن طراح صنعتی شاهرود
راضیه نوروزی دانشجوی دکتری استخراج معدن مسئول دبیرخانه صنعتی شاهرود
زینب صفر‎نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن عضو دبیرخانه صنعتی شاهرود
سید‎محمد طباطبایی دانشجوی کارشناسی معدن عضو دبیرخانه صنعتی شاهرود
حسن طالع‎زاری دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن عضو دبیرخانه صنعتی شاهرود

Email: acimd2020@shahroodut.ac.ir
Telegram Channel: @IranianMineralDeposits
Telegram ID: @gemstonedeposits
@mineralogymine
Instagram Channel: @iranian.mineral.deposits
 


ارسال مقالات: 10 آذر لغایت 10 دی
اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن
اتمام مهلت ثبت نام (در همایش، کارگاه ها و بازدید): 1 بهمن
برگزاری همایش: 16 و 17 بهمن
برگزاری کارگاه های آموزشی: 17 بهمن
بازدید علمی: 17 بهمن
 
آدرس دبیرخانه: استان سمنان - شهرستان شاهرود - میدان هفتم تیر - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک - طبقه سوم - دفتر دبیرخانه همایش ملی سالانه کانسارهای ایران (اتاق شماره 10)
شماره تماس: 02332393507